Projekty uchwał

Wojciech Krzysztonek był w mijającej kadencji jednym z najaktywniejszych radnych. Przygotował ponad dwadzieścia projektów uchwał, następnie przyjętych przez radę, wiele z nich jednogłośnie. Dotyczyły one ważnych dla mieszkańców Krakowa spraw.

Wykup terenów celem powiększenia areału zieleni miejskiej

Uchwała miała na cele zintensyfikowanie działań władz miasta w zakresie ochrony terenów zielonych przed zabudową poprzez ich wykup i przeznaczenie zieleń publiczną. W sposób szczególny odnosiła się ona do tzw. masterplanu zieleni

Przeznaczenia hangaru przy ul. Stella-Sawickiego na filię Muzeum Inżynierii Miejskiej

Poprzez przyjęcie tej uchwały Rada Miasta Krakowa opowiedziała się za przeprowadzeniem remontu, a następnie zagospodarowaniem na cele kulturalne zabytkowego hangaru wraz z otoczeniem poprzez przeznaczenie tego miejsca na filię Muzeum Inżynierii Miejskiej;

https://gazetakrakowska.pl/

Zmiany ustawy o ochronie środowiska

Przygotowana rezolucja była odpowiedzią na uchwalenie tzw. Lex Szyszko, która umożliwiła masową wycinkę drzew. Uchwała stanowiła apel do parlamentarzystów o przywrócenie przepisów chroniących zieleń;

https://news.krakow.pl/

Przebudowa ul. Niepokalanej Panny Marii

Tą uchwałą radni miasta zawnioskowali do prezydenta Krakowa o uwzględnienie tej ważnej dla Czyżyn inwestycji przy pracach nad projektem budżetu miasta;

Poprawa warunków komunikacyjnych w Czyżynach

Uchwała była odpowiedzią na problemy komunikacyjne występujące w trzech rejonach Czyżyn: osiedlach Dywizjonu 303 i 2 Pułku Lotniczego, Łęgu oraz obszarze Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Czyżynach. Zobowiązywała ona władze miasta do podjęcia niezbędnych działań w tym zakresie;

https://dziennikpolski24.pl/
https://dziennikpolski24.pl/

Utworzenie w Krakowie ośrodka rehabilitacji dzikich zwierząt

Przypadki strzelania do lisów przez osoby, które miały zajmować się opieką nad dzikimi zwierzętami, obnażyły słabość obecnych rozwiązań. Sercem nowego systemu opieki nad dzikimi zwierzętami musi być profesjonalny ośrodek ich rehabilitacji, nadzorowany przez samorząd, a więc przez mieszkańców. Podjęta uchwała zobowiązała prezydenta do utworzenia takiego ośrodka w Krakowie.

https://gazetakrakowska.pl/
http://krakow.wyborcza.pl/

Organizacja obchodów jubileuszu 70-lecia Nowej Huty

W 2019 roku Nowa Huta będzie obchodzić jubileusz swojego 70-lecia. Uchwała zobowiązała prezydenta do odpowiedniego przygotowania organizacji tych obchodów poprzez m.in. powołanie Rady Programowej, która ma odpowiadać za ich kompleksowe zaplanowanie, przygotowanie i organizację, a także zapewnienie mieszkańcom Nowej Huty wpływu na kształt obchodów.

Wieloletni programu termomodernizacji domów jednorodzinnych

Jednym ze źródeł niskiej emisji jest ogrzewanie budynków mieszkalnych. Większa szczelność budynków oznacza mniejsze straty ciepła. W efekcie zużywa się mniej surowców, co powoduje ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery. Stąd im więcej budynków zostanie poddanych termomodernizacji, tym większe korzyści dla poprawy jakości powietrza. Uchwała zobowiązała prezydenta m.in. do stworzenia wieloletniego programu termomodernizacji domów jednorodzinnych.

Budow szkoły, przedszkola i żłobka w łęgu

Jednym z głównych problemów Łęgu 
w Dzielnicy XIV Czyżyny jest brak odpowiedniej infrastruktury społecznej (żłobek, przedszkole, szkoła), która odpowiadałby potrzebom nowo powstających w tej części Krakowa bloków. Uchwała zobowiązała prezydenta do podjęcia działań zmierzających do budowy żłobka, przedszkola i szkoły w tym rejonie Czyżyn.

https://dziennikpolski24.pl/

Rezygnacja z budowy COI i utworzenie w tym miejscu kompleksu szkolno-przedszkolnego

Budowa Centrum Obsługi Inwestora w Krakowie przy ul. Centralnej od samego początku budziła opór lokalnych mieszkańców. W tym miejscu nie ma przede wszystkim odpowiednich warunków komunikacyjnych. Natomiast w związku z rozbudową mieszkaniową potrzeba nowego przedszkola i szkoły. Stąd też zrodził się pomysł uchwały, która zobowiązała prezydenta do budowy kompleksu szkolno-przedszkolnego przy 
ul. Centralnej w miejscu planowanego COI.

http://krakow.wyborcza.pl/
https://krakow.tvp.pl/

Zabezpieczenie przed zabudową terenu pomiędzy SP 155 a pasem startowym

Celem podjętej uchwały było powstrzymanie procesu dalszej zabudowy rejonu byłego pasa startowego w Czyżynach. Uchwała zobowiązała prezydent do podjęcia działań zmierzających do ochrony przed zabudową tereny pomiędzy Szkołą Podstawową nr 155 a byłym pasem startowym i przeznaczenia go na cele społeczne np. rekreacyjne.

Rozbudowa infrastruktury społecznej nowych osiedli mieszkaniowych

Uchwała powstała w związku z faktem, że rozbudowie wielu osiedli mieszkaniowych nie towarzyszy rozwój podstawowej infrastruktury społecznej (żłobki, przedszkola, szkoły). Rezolucja stanowiła apel do parlamentarzystów, by wprowadzić takie zmiany prawne, które zobowiążą deweloperów do partycypowania w kosztach budowy niezbędnej infrastruktury nie tylko technicznej, ale również społecznej.

http://lovekrakow.pl/

Większa kontrola nad zasadami zawierania tzw. umów deweloperskich

Ustawa o drogach publicznych daje zarządcy drogi możliwość zobowiązywania, 
w drodze umowy, inwestorów przedsięwzięć niedrogowych (np. bloku czy biurowca) 
do budowy lub przebudowy dróg publicznych, które są konieczne ze względu realizowaną inwestycję niedrogową. Takie umowy są zawierane m.in. przez Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie. Niestety, w wielu przypadkach, treść zawieranych umów nie chroni w odpowiedni sposób interesów mieszkańców, co przekłada się na liczne problemy komunikacyjne. Celem uchwały był wprowadzanie do umów takich rozwiązań, które zmuszałyby inwestorów do jak najszybszej realizacji niezbędnych przedsięwzięć komunikacyjnych, dzięki czemu mieszkańcy będą mogli uniknąć wielu utrudnień.

Wzmocnienia obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej

Rezolucja powstała w związku podejmowanymi na forum rady przez klub PiS próbami blokowania obywatelskiego projektu uchwały w sprawie programu in-vitro. Stanowiła ona apel do parlamentarzystów o podjęcie działań legislacyjnych, zmierzających do wzmocnienia instytucji obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej w taki sposób, aby wprowadzone rozwiązania gwarantowały przeprowadzenie dyskusji i głosowania na forum rady nad zgłoszonym przez obywateli projektem uchwały.

Sprawa kontynuowania projektu NH2

Uchwała była reakcją na brak postępów we wdrożeniu strategicznego dla rozwoju Nowej Huty, Krakowa i całego regionu rządowego projektu „KRK NH2”. Rezolucja stanowiła apel do Prezesa Rady Ministrów oraz Wojewody Małopolskiego o podjęcie intensywnych działań zmierzających do kontynuowania realizacji tego projektu.

W sprawie projektu ustawy tzw. Lexdeweloper

Przygotowany przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju oraz skierowany do konsultacji publicznych projekt tzw. specustawy mieszkaniowej zawierał propozycje prowadzące faktycznie do wyłączenia przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, osłabienia pozycji samorządu, przyznania daleko idących uprawnień wojewodom oraz wzmocnienia pozycji deweloperów. Przyjęcie tych rozwiązań mogło skutkować znacznym pogłębieniem problemu chaotycznej zabudowy mieszkaniowej i rażącym naruszeniem interesu publicznego, dlatego przyjęta rezolucja była apelem o powstrzymanie szkodliwych dla mieszkańców zmian.

http://biznes.lovekrakow.pl/

Budowa Deptaku Lotników Polskich

Uchwała zobowiązała prezydenta do podjęcia działań zmierzających do utworzenia Deptaku Lotników Polskich na byłym pasie startowym pomiędzy osiedlami Dywizjonu 303 i 2 Pułku lotniczego. Obiekt taki ma obejmować docelowo ekspozycję plenerową (stałe obiekty wystawiennicze) poświęconą polskim lotnikom walczącym o odzyskanie i utrzymanie niepodległości, w tym walczącym na wszystkich frontach II Wojny Światowej, wraz z miejskim placem, ciągami spacerowymi, oświetleniem, ławkami i zielenią urządzoną.

https://krakow.onet.pl/

Budowa nowego przystanku i kładki dla pieszych przy ul. Orlińskiego przez ul. Stella-Sawickiego

Inicjatywa powstała w związku z budową osiedla Avia i koniecznością zapewnienia jego mieszkańcom odpowiedniej obsługi komunikacyjnej. Uchwała zobowiązała prezydenta do podjęcia działań zmierzających do utworzenia nowego przystanku przy ul. Orlińskiego i wybudowania w tym rejonie kładki dla pieszych przechodzącej przez ul. Stella-Sawickiego.

https://krakow.onet.pl/

Zaostrzenie kar z spalanie odpadów

Palenie odpadów jest jednym z powodów zanieczyszczenia powietrza w wielu miastach, w tym m.in. w Krakowie. Aby sprawdzić próbkę pobraną u osoby podejrzanej o łamanie art. 155 ustawy o odpadach należy przeprowadzić specjalistyczne badanie. Koszty takiego badania wynoszą ok. 1 tys. zł i są pokrywane z budżetu miasta, a więc z pieniędzy podatników. Rezolucja stanowiła apel do parlamentarzystów o wprowadzenie takich zmian legislacyjnych, zgodnie z którymi w przypadku potwierdzenia w drodze specjalistycznego badania, że osoba kontrolowana spala szkodliwe substancje, oprócz kary grzywny, osoba taka pokrywałaby także koszty przeprowadzonego badania.

https://www.rmf24.pl/

Organizacja referendum lokalnego

Obecne przepisy prawne dotyczące organizacji referendum w sprawie odwołania organu jednostki samorządu terytorialnego nie zawierają odpowiednich ograniczeń finansowych w zakresie kampanii inicjującej takie referendum, co może prowadzić do niebezpiecznych sytuacji. Oto bowiem dysponent nieograniczonych żadnymi limitami zasobów finansowych, dzięki nim, może podważać demokratycznie dokonane wybory. Rezolucja stanowiła apel do parlamentarzystów o wprowadzenie stosownych rozwiązań prawnych, które pozwalałby ograniczyć do minimum wpływ finansów na treść demokratycznych decyzji.

Za kasę można kupić wszystko? Czas z tym skończyć

Budowa metra w Krakowie

Rezolucja stanowiła apel do rządu o podjęcie działań zmierzających do wpisania na listę wniosków do Europejskiego Funduszu Inwestycji Strategicznych (tzw. Plan Junckera) budowy I linii metra w Krakowie na odcinku Nowa Huta – Bronowice. Ta ważna dla miasta inwestycja ma kosztować ok. 8 mld zł. Roczny budżet Krakowa wynosi niewiele ponad 5 mld zł, więc bez środków zewnętrznych Kraków nie udźwignie tej inwestycji.

Karta Krakowska

Dzięki temu projektowi osoby zameldowane w Krakowie lub płacące tu podatki mogą liczyć na różne preferencje. W pierwszej kolejności zostały wprowadzone 
20 proc. zniżki na bilety okresowe miejskiej komunikacji oraz wstęp do części placówek kulturowych. Wojciech Krzysztonek pracował w zespole przygotowującym program Karty Krakowskiej.

https://gazetakrakowska.pl/

Są sprawy, którymi powinienem się zająć?
Daj mi znać!