Interwencje

Wojciech Krzysztonek jako radny bardzo często interweniował na wniosek wielu instytucji, środowisk i mieszkańców. Łącznie w ważnych dla mieszkańców sprawach złożył w mijającej kadencji 108 interpelacji.

Jego interwencje dotyczyły m.in.:

 • Rozbudowy miejskiej sieci ciepłowniczej
  Sieć MPEC-u nie dociera do wielu rejonów Krakowa, stąd o jej rozbudowę zabiegają mieszkańcy. O rozwój sieci ciepłowniczej w swojej interpelacji wystąpił radny Krzysztonek;
 • Zapewnienia odpowiedniej komunikacji w Specjalnej Strefie Ekonomicznej w Czyżynach
  Zatrudniająca ponad 5 tysięcy osób strefa nie ma odpowiedniej obsługi komunikacyjnej. Sprawa ta była przedmiotem interpelacji;
 • Programu budowy wiat przystankowych
  Brak takich obiektów na wielu przystankach powoduje, że mieszkańcy muszą czekać m.in. na autobus pod gołym niebem. Wniosek dotyczył budowy nowych wiat przystankowych, zwłaszcza na terenie Łęgu;
 • Kontroli stanu infrastruktury miejskiej po zakończonych inwestycjach
  Brudne drogi, zniszczone krawężniki czy zieleńce – to niestety pozostałości po wielu inwestycjach. Sprawa ta była przedmiotem interwencji radnego Krzysztonka;
 • Budowy ronda w miejscu skrzyżowania ulic Centralna – Sołtysowska
  Inwestycja ta jest niezbędna dla poprawienia drożności ulic Sołtysowskiej i Centralnej. Interpelacje składane przez radnego Krzysztonka dotyczyły przyspieszenia jej realizacji;
  http://lovekrakow.pl/
 • Remontu Fontanny w Parku Lotników Polskich
  Znajdująca się przy wejściu do parku nieczynna i zaniedbana fontanna przez wiele lat była jego fatalną wizytówką. M.in. dzięki licznym interwencjom udało się rozpocząć jej przebudowę;
  Utworzenia Poradni Psychologiczno-Pedagogiczno-Logopedycznej. Wczesne wykrycie problemów rozwojowych zwiększa szansę ograniczenia ich skutków. Dlatego tak ważne jest zapewnienie dzieciom specjalistycznej opieki od najmłodszych lat.
 • Kontroli sklepu całodobowego przy os. Kolorowym 10
  Sklep ten był prawdziwym utrapieniem dla okolicznych mieszkańców. Dopiero po licznych interwencjach i nagłośnieniu sprawy udało się go zlikwidować;
  https://gazetakrakowska.pl/
 • Stanu technicznego urządzeń zabawowych w Parku Lotników Polskich
  Zniszczone wyposażenie ogródka jordanowskiego w parku mogło stwarzać zagrożenie dla bawiących się w nim dzieci. Problem ten był przedmiotem interwencji radnego Krzysztonka;
 • Nadzoru nad punktami sprzedaży alkoholu
  Wiele sklepów sprzedających alkohol generuje poważne uciążliwości dla mieszkańców. Wymagają one specjalnego nadzoru ze strony odpowiednich służb, co było przedmiotem interpelacji;
 • Montażu barierek oddzielających pasy jezdni na ul. Nowohuckiej
  Wąski fragment zieleni pomiędzy pasami szybkiego ruchu na ul. Nowohuckiej nie gwarantował wystarczającego bezpieczeństwa. Dlatego konieczny okazał się montaż dodatkowej barierki, o co radny Krzysztonek zawnioskował w swojej interpelacji;
  https://krakow.onet.pl/
 • Budowy drogi dojazdowej do bloków nr 27, 28, 29, 28a, 29a na os. 2 Pułku Lotniczego
  Błędy w decyzjach wydanych przy budowie osiedla oraz skomplikowana sytuacja własnościowa spowodowały, że część bloków na os. 2 Pułku Lotniczego pozbawiona została drogi dojazdowej. Problem ten był przedmiotem interpelacji składanych przez radnego Krzysztonka;
 • Iluminacji kościoła Arka Pana
  Budynek kościoła, będącego symbolem Nowej Huty, cechuje się wyjątkowymi elementami architektonicznymi. O ich wyeksponowanie poprzez montaż odpowiedniej iluminacji zawnioskowano w interpelacji;
 • Rozbudowy infrastruktury społecznej na terenie Dzielnicy XIV Czyżyny
  Postępująca intensywna rozbudowa mieszkaniowa w Czyżynach zwiększa zapotrzebowanie m.in. na obiekty infrastruktury społecznej, takie jak np. żłobki czy przedszkola. O ich budowę zawnioskował radny Krzysztonek w swojej interpelacji;
 • Powstrzymania planowanej wycinki drzew na os. Dywizjonu 303 w rejonie bloków nr 5, 6 i 7
  Firma Budimex w związku planem budowy kolejnych bloków zamierzała usunąć kilkadziesiąt drzew w pobliżu byłego pasa startowego. Ten pomysł natrafił na opór mieszkańców. O powstrzymanie wycinki zwrócił się do prezydenta Krakowa również radny Krzysztonek;
 • Powstrzymania inwestycji deweloperskiej przy ul. Gałczyńskiego
  O zablokowanie tej inwestycji walczyli okoliczni mieszkańcy, szczególnie, że deweloper miał obiecać budowę placu zabaw na przedmiotowej działce. Radny Krzysztonek w swojej interpelacji poparł wniosek mieszkańców;
 • Jubileuszu Szkoły Podstawowej nr 156
  W 2016 roku SP 156 w Czyżynach obchodziła jubileusz 140 lat swojego istnienia. Radny wystąpił do prezydenta 
o nadanie szczególnej rangi tym wyjątkowym uroczystościom;
 • Zmiany procedur dotyczących likwidacji procedur węglowych
  W związku z trudnościami przy składaniu wniosków o dofinansowanie wymiany pieców węglowych, na które skarżyło się wielu mieszkańców, radny Krzysztonek zawnioskował o zmianę procedur. Wystąpił m.in. z propozycją, by już na etapie wypełniania stosownych formularzy zapewnić mieszkańcom fachową pomocą ze strony urzędu celem uniknięcia błędów;
 • Przebudowy ul. Narciarskiej z przyległymi ulicami
  W związku z problemami przy realizacji tej ważnej dla mieszkańców tzw. starych Czyżyn inwestycji, radny wystąpił do prezydenta o jej przyspieszenie;
 • Ochrony przed zabudową Parku Lotników Polskich
  Część działek, które powinny być naturalnym uzupełnieniem parku, jest własnością osób prywatnych. Dotyczy to głównie zieleni wzdłuż ul. Lema. O ich wykupienie, rekultywację, włączenie do parku i tym samym obronę przed zabudową wnioskował radny Krzysztonek;
  http://krknews.pl/
 • Montażu stojaków na rowery przy placówkach oświatowych
  Moda na korzystanie z jednośladów dotarła również do krakowskich szkół. W ten sposób dojeżdża do nich wielu uczniów. To spowodowało konieczność zamontowania przy placówkach oświatowych stojaków rowerowych, o co wnioskował w swojej interpelacji radny Krzysztonek;
 • Ponownego przystąpienia do MPZP obszaru „Czyżyny – Pas startowy”
  Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu byłego pasa startowego w Czyżynach (wcześniejszy został unieważniony przez sąd) otworzył tą przestrzeń dla chaotycznej zabudowy przez deweloperów. 
O przystąpienie do prac nad nowym planem wystąpił do prezydenta radny Krzysztonek;
 • Intensyfikacji działań w zakresie utrzymania zieleni
  W związku 
z problemem wysokich traw, występującym w wielu częściach Krakowa, radny Krzysztonek wystąpił do prezydenta o zwiększenie częstotliwości ich koszenia, a także rozważenie możliwości skorzystania w tym zakresie z pracy osób skazanych na wykonywanie prac społecznie użytecznych;
  http://krknews.pl/
 • Zniszczenia powierzchni pasa startowego w Czyżynach
  Naruszenie powierzchni byłego pasa startowego przez jednego z deweloperów spowodowało, że radny Krzysztonek wystąpił do prezydenta z wnioskiem 
o podjęcie stosownych działań ochronnych w tym zakresie;
 • Zagospodarowania na cele społeczne lokali użytkowych w przejściu pod rondem Czyżyńskim
  Po zakończeniu przebudowy przejścia podziemnego pod rondem Czyżyńskim wiele znajdujących się tam lokali użytkowych pozostało niezagospodarowanych. O ich przeznaczenie na cele społeczne (np. na działalność organizacji pozarządowych) zwrócił się w swojej interpelacji radny Krzysztonek;
  https://dziennikpolski24.pl/
 • Utworzenia Centrum Aktywności Seniora w Łęgu
  Starzejące się społeczeństwo powoduje konieczność rozwijania instytucji kierujących swoją ofertę do seniorów. Takimi miejsca są Centra Aktywności Seniora. 
O rozbudowę ich sieci, poprzez m.in. usytuowanie nowego CAS-u w Łęgu, wystąpił radny Krzysztonek w swojej interpelacji;
 • Wycinki drzew w rejonie al. Pokoju
  Radny Krzysztonek wystąpił do prezydenta o podjęcie działań zmierzających do powstrzymania wycinki drzew na terenie ogrodów działkowych przy al. Pokoju w Czyżynach;
 • Przywrócenia na poprzednią trasę autobusu linii 142
  W związku z apelem wielu mieszkańców, radny Krzysztonek wystąpił do prezydenta z prośbą 
o przywrócenie autobusu nr 142 na wcześniejszą trasę (tj. osiedle Na Stoku – pętla na Prądniku Czerwonym);
 • Utworzenia pracowni sensorycznych w krakowskich żłobkach
  Pracownie sensoryczne stanowią ogromną pomoc w stymulowaniu rozwoju wszystkich zmysłów dziecka (wzroku, słuchu, smaku, węchu, dotyku), a także usprawniają jego motorykę i rozwój psychiczny. Z inicjatywą utworzenia takich pracowni w każdym żłobku samorządowym wystąpił w swojej interpelacji radny Krzysztonek;
  https://dziennikpolski24.pl/
 • Powstrzymania wjazdu samochodów na wał wiślany w Łęgu
  W związku z sygnałami ze strony mieszkańców Łęgu o wjeżdżaniu samochodów na wał wiślany, radny Krzysztonek wystąpił do prezydenta Krakowa o podjęcie stosownych działań w tym zakresie;
 • Wycinki drzew na osiedlach: 2 Pułku Lotniczego, Mistrzejowice, Oświecenia
  Radny Krzysztonek zwrócił do prezydenta o zasięgniecie opinii mieszkańców w sprawie planowanych wycinek drzew na osiedlach 2 Pułku Lotniczego, Mistrzejowice i Oświecenia. Wystąpił też o opracowanie stosownych procedur konsultacyjnych dla takich kontrowersyjnych zamierzeń;
 • Zablokowania budowy bloku na os. Kolorowym
  Planowana budowa 
9-piętrowego bloku pomiędzy komisem samochodowym a blokiem nr 25 na os. Kolorowym wywołała uzasadnione protesty mieszkańców. O jej powstrzymanie radny Krzysztonek zawnioskował do prezydenta w swojej interpelacji;
 • Wykupu działek na potrzeby parku w Czyżynach
  W związku 
z problemami (toczące się postępowania o zwrot działek), jakie pojawiły się przy realizacji zwycięskiego zadania z Budżetu Obywatelskiego, polegającego na budowie parku w Czyżynach (przy ul. Stella – Sawickiego), radny Krzysztonek wystąpił do prezydenta Krakowa o podjęcie działań zmierzających do przejęcia przez miasto spornych działek;
 • Powstrzymania inwestycji deweloperskiej, która naruszałaby integralność ogrodu „Zielono mi”
  Jeden z deweloperów złożył wniosek o ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji, której realizacja naruszyłaby integralność wybudowanego z inicjatywy mieszkańców ogrodu „Zielono mi”. Radny Krzysztonek wystąpił do prezydenta o powstrzymanie tej skandalicznej inwestycji;
  http://lovekrakow.pl/
 • Roślin oczyszczających powietrze z substancji toksycznych
  Radny Krzysztonek wystąpił w swojej interpelacji z inicjatywą wykorzystania do walki ze smogiem roślin oczyszczających powietrze z substancji toksycznych;
  https://news.krakow.pl/
 • Wstrzymania inwestycji deweloperskich po obu stronach pasa startowego w Czyżynach
  W związku z kolejnymi planami deweloperów dotyczącymi terenów po obu stronach byłego pasa startowego w Czyżynach, radny Krzysztonek wystąpił do prezydenta o wstrzymanie wszelkich inwestycji deweloperskich w tym rejonie;
 • Zablokowania budowy bloku na pasie startowym
  Radny wystąpił do prezydenta o powstrzymanie budowy bloku na byłym pasie startowym pomiędzy osiedlami Dywizjonu 303 i 2 Pułku Lotniczego, co planował jeden z deweloperów.
  https://gazetakrakowska.pl/
  http://krknews.pl/
 • Przebudowy ul. Dolnomłyńskiej
  Inwestycja ta od lat oczekiwana przez mieszkańców nie doczekała się realizacji mimo posiadanej dokumentacji. Radny Krzysztonek wystąpił o jej przyspieszenie;
 • Budowy sygnalizacji świetlnej przy ul. Bieńczyckiej
  W pobliżu przedmiotowego przejścia znajdują się m.in. szkoła, przedszkole 
i międzyszkolny basen. Radny Krzysztonek zwrócił się do prezydenta 
o poprawę jego bezpieczeństwa poprzez zamontowanie sygnalizacji świetlnej;
 • Uchwalenia nowego programu parkingowego
  Deficyt miejsc parkingowych jest jednym z problemów Krakowa. Politykę miasta w tym zakresie określa m.in. program parkingowy. O jego aktualizację, poprzez dostosowanie wskaźników do obecnych uwarunkowań, wystąpił w swojej interpelacji radny Krzysztonek;
 • Budowy chodnika przy ul. Centralnej
  Radny Krzysztonek wystąpił do prezydenta o przyspieszenie oczekiwanej od lat przez mieszkańców inwestycji polegającej na budowie chodnika przy ul. Centralnej w rejonie budynku 
LOK-u;
 • Obiektu dla niezależnego ośrodka kultury niezależnej
  Na prośbę krakowskich artystów skupionych w fundacji „Sztuka Przyszłości” radny Krzysztonek wystąpił z inicjatywą znalezienia w zasobach miejskich przestrzeni, która mogłaby służyć młodym twórcom reprezentującym kulturę niezależną;
 • Objęcia ul. Życzkowskiego kursami komunikacji zbiorowej
  Radny Krzysztonek wystąpił z prośbą o objęcie kursami komunikacji zbiorowej ulicy Życzkowskiego, znajdującej się w Specjalnej Strefie Ekonomicznej 
w Czyżynach;
 • Renowacji pomników i miejsc pamięci znajdujących się na terenie Krakowa
  Wiele pomników i miejsc pamięci usytuowanych w Krakowie znajduje się w złym stanie technicznym. Radny Krzysztonek wystąpił 
z inicjatywą opracowania programu ich kompleksowej renowacji;
  http://krakow.wyborcza.pl/
 • Wstrzymania budowy Centrum Obsługi Inwestora przy ul. Centralnej i znalezienia nowej lokalizacji dla tego obiektu
  Pomysł budowy COI przy ul. Centralnej w Czyżynach od początku wzbudzał sprzeciw lokalnych mieszkańców. O zmianę lokalizacji tej inwestycji zwrócił się do prezydenta radny Krzysztonek;
  https://dziennikpolski24.pl/
 • Przyspieszenia budowy parkingu na os. Złotego Wieku
  Mieszkańcy osiedla Złotego Wieku od 2007 roku czekają na budowę parkingu. Radny Krzysztonek wystąpił do prezydenta o jak najszybszą realizację tej inwestycji;
 • Utworzenia parku kieszonkowego w rejonie ul. Na Załęczu
  W związku z miejskim programem budowy parków kieszonkowych radny Krzysztonek wystąpił do prezydenta z prośbą o budowę takiego obiektu w Łęgu w rejonie ulicy Na Załęczu;
 • Powstrzymania budowy bloku przy ul. Sołtysowskiej
  Na wniosek mieszkańców radny Krzysztonek wystąpił do prezydenta o wstrzymanie budowy wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Sołtysowskiej w rejonie Domu Pomocy Społecznej, który w sposób znaczący obniżyłby komfort życia okolicznych mieszkańców;
 • Rozważenia możliwości budowy linii tramwajowej wzdłuż ul. Lema
  Radny Krzysztonek wystąpił z inicjatywą budowy linii tramwajowej na ulicy Lema. Taka inwestycja, łącząc torowiska idące wzdłuż al. Jana Pawła II i al. Pokoju, znacznie poprawiłaby komunikację w tej części Krakowa;
 • Kontrowersyjnej inwestycji deweloperskiej realizowanej na os. Teatralnym 19
  Inwestycja polegająca na nadbudowie budynku na os. Teatralnym 19 wywołała uzasadnione protesty mieszkańców Nowej Huty. Radny Krzysztonek wystąpił do prezydenta o wstrzymanie tej inwestycji oraz kontrolę prawdziwości wpisów dokonanych w dzienniku budowy;
  https://krakow.tvp.pl/
  https://gazetakrakowska.pl/
 • Bezpieczeństwa na ścieżkach rowerowych
  Wzrost liczby rowerzystów, duże prędkości oraz niekorzystane warunki drogowe (np. słaba widoczność) zwiększają prawdopodobieństwo wystąpienia niebezpiecznych sytuacji. Na zagrożenia narażeni są szczególnie najmłodsi. W związku z tym radny Krzysztonek wystąpił do prezydenta z prośbą o podjęcie działań zmierzających do poprawy bezpieczeństwa na ścieżkach rowerowych;
  http://krakow.tvp.pl/
 • Wydania albumu muzycznego w ramach jubileuszu 70-lecia Nowej Huty
  Radny Krzysztonek wystąpił do prezydenta z inicjatywą wydania w ramach jubileuszu 70-lecia Nowej Huty w formie multimedialnego albumu wierszy napisanych przez działaczy nowohuckiej Solidarności w czasie internowania;
 • Budowy hali widowiskowo-sportowej dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych na terenie ZSO nr 14 w Czyżynach
  Jest to jedyna w kraju ponadgimnazjalna szkoła, która łączy zajęcia dla uczniów uzdolnionych artystycznie z ofertą skierowaną do osób niepełnosprawnych (w tym uczniów z poważną niepełnosprawnością ruchową). Taka hala idealnie wpisywałaby się w profil szkoły, dlatego radny Krzysztonek wystąpił w swojej interpelacji z inicjatywą jej budowy.

Są sprawy, którymi powinienem się zająć?
Daj mi znać!